دو نماینده محبوب وجنجالی کاشمر در گود باستانی مشاهده می کنید.

 حاج محمد رضا خباز  در سال ؟ در گود باستانی برق و حاج احمد بلوکیان در سال 1367 در گود باستانی حاج آقا ناظمی .

برای ثبت تاریخ ترشیز کهن افراد را در دو عکس معرفی کنید .ضمنا اگر عکس یا مطلب پیشنهادی دارید برایمان ارسال کنید .مطالب به نام خود شما ثبت خواهد شد .ضمنا از خودتان هم اگر توانستید  عکس بفرستید .