ظاهرا ضلع شمالغربی میدان مرکزی در تصویر دیده می شود

همشهریان عزیز ما را در شناسایی افراد حاضر در عکس و سال برگزاری مسابقه و ... کمک کنید .