عکس مربوط به دهه 1330 می باشد .علم 5 تیغه که هم وزن علم های امروزی است.