این دسته از ابتدای تاسیس هیات حضرت علی اکبر علیه السلام  در کاشمر در روز عاشورابصورت دسته ای مشهور به دسته شمری ها در  پیشاپیش هیات حرکت می کنند.