نشسته از راست : حاج سیدعلی فاطمی، مرحوم حاج حسن آقا آشپز ،مرحوم حاج احمد قابل ،؟ ، حاج آقا پور ناصر ، ؟3

لطفا ما را در معرفی خادمان ابا عبد اله یاری کنید .ممنون