در این تصویر حاج اقای رسایی بهمراه یک دستگاه صدابردتری حرفه ای ( ریل) کنارمنبر مشغول صدابرداری هستند. ایشان پدر شهید نیز هستند .