دیوار نویسی یکی از خیابانهامنتهی به نماز جمعه کاشمر
آرامگاه   شهید آیت الله مدرس در سالهای گذشته