مگه خوشگل نیستی؟
خوب حجابتو بردار!
(الجزائر، 1958، سه سال قبل از استقلال از فرانسه)
این پوستری است که خیابان های الجزائر در سال 1958  آن را به خود دیده.
غربی سازی (d’occidentalisation) الجزائر، اصطلاحی که رسانه های آن زمان به  این فرآیند اطلاق می کردند و کنار گذاشتن حجاب جزئی از این فرآیند بود.
پوشش زنان الجزائری برای سالها، چادرهایی سفید به همراه روبنده ای به نام "حایک- haïk" بوده است.
برای تغییر سبک زندگی و تبلیغات ضد حجاب به این مقدار بسنده نشده. اعمال زور و "به زور" حجاب از سر زنان الجزائری کشیدن در جاهایی که آنها با دست خود این کار نمی کردند، جزئی از فرآیند بوده است...   زنده باد آزادی! 

رضا خان ملعون نیز که مزدور و دست نشانده انگلیسها در ایران بود ، همین ماموریت را بصورت خیلی دقیق انجام داد بطوریکه امروز در جامعه نتایج آن بی حرمتی و حرمت شکنی را می بینیم .