ما محتکران و گرانفروشان را افت انقلاب و اسلام میدانیم و معتقدین باید نابود و ریشه کن شوند ..امام خمینی ره