در این تصویر شادروان حسن صبوری آشپز هیات و جناب اقای غفاری ؟ نیز دیده میشوند