۱۰ آذر ۱۳۵۳فرح در بازدید از باغمزار (سید حمزه  علیه السلام )