باهمه شعروشعارم بنویسیدحسین(ع

همه داروندارم بنویسیدحسین(ع

مهری ازکرب وبلادرکفنم بگذارید

بروی تربت یارم بنویسیدحسین(ع

بعدازآنکه تنم رابسپردیدبه خاک

بروی سنگ مزارم بنویسیدحسین(ع

تاپس ازمرگ درآن گوشه تاریک لحد

ندهدقبرفشارم بنویسیدحسین(ع

تابدانندکه من نوکراین اربابم

به جبین وبه عذارم بنویسیدحسین(ع

   چون که محصورنمودیدمرادردل خاک                                                                                                         

بازبروی حصارم بنویسیدحسین(ع                                                                                                         

(عاجلا)برکفن ومرقدوسنگ ولحدم

باهمه شعروشعارم بنویسیدحسین(ع

نثارروح استادسیدعلی عاجل صلوات