لطفا در صورت آشنایی با تیم و بازیکنان این تیم اسامی را به سامانه 5000260004 ارسال کنید .با تشکر انجمن تاریخ شفاهی