در دوران جوانی عازم تهران شد و مدت ۶ ماه در محضر استاد تجویدی تلمذ نموده و سپس به زادگاهش مراجعت نمود . هنگام سخنرانی مرحوم کافی  در کاشمر پیش منبر ایشان نیز بوده و با شروع جنگ تحمیلی و در سالهای اولیه جنگ  همراه بسیجیان در سال ۶۱ عازم مناطق جنگی شد. قابل ذکر است هنگامی که  استاد سید منش در کاشمر حضور داشتند از محضر ایشا ن نیز بهره  بردند.در سال ۶۲ دوره هفتگی  رقیه خاتون س  را  تاسیس نمود  ،با ابراز علاقه نوجوانان و جوانان شهرستان کم کم این دوره هفتگی به محل آموزش مداحی نیز تبدیل شد. با ادامه جنگ تعدادی از اعضا جلسه به فیض عظمای شهادت نایل شدند منجمله شهیدان  یاقوتی ،صحرایی،صداقتی ،سروریان و کاظمی . همزمان نیز با همکاری با  سازمان تبلیغات  در شهرهای مختلف استان  در مراسم تشییع شهدا حضوری فعال داشت . در ادامه  یکبار دیگر عازم مناطق عملیاتی شد. از جمله نوحه های ماند گار وی در زمان جنگ می توان به نوحه حضرت علی اکبر اشاره نمود   با این مضمون  “میرود به میدان اکبرت  مادرا خدا حافظ مادرا  خدا حافظ ”و اکنون پس از گذشت ۳۰سال ،  جلسه اولیه و دوره هفتگی رقیه خاتون با عنوان” مجمع الذاکرین علی ابن الحسین ع “شهرستان کاشمر فعالیت دارد.