تصویری خاطره انگیز از ایشان به اتفاق دیگر دوستان باستانی کار را منتشر می کنیم .لطفا در شناسایی افراد کمک کنید .(در قسمت ارسال نظر افراد را معرفی کنید .متشکریم)