تصویر اولین موتور خانه برق در کاشمر .

طبق تحقیقات انجمن تاریخ شفاهی مکان این موتور خانه در محل فعلی حسینیه محترم شاهزاده حضرت علی اصغر علیه السلام بوده است .

این موتور خانه خصوصی  توسط مرحوم فرمان و حاج زوار راه اندازی شده است .

 نشسته از راست حاج محمداسماعیل فرمان و نشسته سمت چپ حاج محمداسماعیل حاج زوار  هستند .