این عکس از آرشیو اقای مهدی روحانی مداح اهل بیت در اختیار انجمن قرار گرفته است

نفر سوم از راست اقای پور ناصر هستند که علم بدست دارند.

افراد حاضر در عکس را شناسایی کنید و در باشگاه مخاطبین تاریخ ترشیز عضو شوید .

این عکس از آرشیو اقای مهدی روحانی مداح اهل بیت در اختیار انجمن قرار گرفته است  که همین جا از ایشان تشکر میکنیم .