اجرای سرود بچه های جنگ به افتخار حضور رزمنده " رعد عباس زاده  " در کلاس ششم ابتدایی