در یاری دین سهم کثیری دارد 

مانند محمد ص و علی و زهرا    نیروی شکست ناپذیری دارد 

....

صنف بزاز کاشمر طبق معمول همه ساله از روز پنجشنبه  یازدهم صفر المظفر بمدتده روز از ساعت 6/5 صبح مجلس عزاداری حضرت ابا عبد ا... الحسین (ع) را در( محل شرکت تعاونی قماش) برگزار مینماید .

...