، سید علیفاطمی ،حاج اقای مدیر (رمضانژاد) ،حاج اقای نژاد حسین، اقای سید محمودحسینی ،مرحوم رجبیون چایی ریز هیات ،حاج آقای طلوع ،مرحوم حاج اقای صورت شاهی  اقای حاج علی سهرابی ردیف بالا :حاج حسن آشپزو

نشسته ؟ و ؟ برای شناسایی کمک کنید ممنون 

این عکس از ارشیو آقای حاج محمد رضا روحانی مداح تکیه حضرت علی اکبر تهیه شده است که همین جا از زحمات ایشان تقدیر و تشکر میکنیم .