این نقشه توسط آقای جواد رمضانزاده (شاهدان بی نشان) از جانبازان دفاع مقدس در اختیار انجمن تاریخ شفاهی کاشمر قرار گرفته است .

در زیر دو تصویر از ایشان را می بینید.